Nawigacja
Aktualnie online
Goci online: 1

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 95
Najnowszy uytkownik: sp8rsl
Ostatnie pliki
FT-897 CAt commands
Readme SP-Test loger
SP-Test Logger-1.1
PGA-DIGI - Kalendarz...
MMAna-polski
World Climate
Click
Powitanie

Witamy na stronie po¶wiêconej emisjom cyfrowym i oprogramowaniu.

49_1307901245.jpg
Social media

                                               facebook google+ twitter instagram SQ9JXB Navime SQ9JXB QRZ.com

Weso³ych ¦wi±t

Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia  i Nowego Roku 2017  pragnê z³o¿yæ ¿yczenia prze¿ywania tych szczególnych dni  w zdrowiu, rado¶ci i ciep³ej rodzinnej atmosferze. Kolejny za¶ rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ.
Janek SQ9JXB z Rodzin±
Etyka krótkofalowca

KODEKS KRÓTKOFALOWCA

Wprowadzony przez Walny Zjazd PZK w 1957 roku.

* Krókofalowiec jest patriot±. Jest zawsze gotowy s³u¿yæ swoj± wiedz± i sprzêtem krajowi i spo³eczeñstwu. * Krótkofalowiec jest postêpowy. Utrzymuje sw± radiostacje na szczytowym poziomie wspó³czesnej wiedzy technicznej, korzystaj±c z niej sprawnie i zgodnie z przyjêtymi zwyczajami.

* Krótkofalowiec jest zrównowa¿ony. Mimo ¿e krótkofalarstwo jest jego pasj±, nigdy nie pozwala, aby kolidowa³o z jego obowi±zkami wobec domu, zawodu, szko³y i spo³eczno¶ci.

* Krótkofalowiec jest kole¿eñski. Nadawanie tempem dostosowanym do ¿yczenia korespondenta, ¿yczliwa rada dla pocz±tkuj±cego, pomoc i wyrozumia³o¶æ dla radios³uchacza - oto znamiona ducha amatorskiego. * Krótkofalowiec jest d¿entelmeñski. Nigdy ¶wiadomie nie u¿ywa eteru dla swojej rozrywki w sposó;b utrudniaj±cy innym amatorom prowadzenie korespondencji.

* Krótkofalowiec jest lojalny wobec swego stowarzyszenia. Zawdziêczaj±c mu mo¿no¶æ uprawiania krótkofalarstwa, wk³adem swej pracy przyczynia siê do dalszego rozwoju Polskiego Zwi±zku Krótkofalowców.

Kilka przykazañ krótkofalowca

* Zanim za³±czysz nadajnik, pos³uchaj czy na tej czêstotliwo¶ci nie pracuje ju¿ inny radioamator. Je¶li s³yszysz stacjê amatorsk± na tej czêstotliwo¶ci, powstrzymaj siê od nadawania tak d³ugo, dopóki bêdziesz pewien, ¿e nie spowodujesz zak³óceñ. Mo¿esz przestroiæ siê na inn±, woln± czêstotliwo¶æ.

* Zwracaj uwagê na dok³adne wstrajanie siê w czêstotliwo¶æ pracy korespondenta, je¶li chcesz z nim pracowaæ. Je¶li tego nie uczynisz, korespondent mo¿e siê zgubiæ i ³±czno¶æ nie bêdzie nawi±zana, lub zostanie przerwana. Dok³adne dostrojenie powoduje ponadto zmniejszenie szeroko¶ci zajmowanego kana³u, a tym samym zak³óceñ na pa¶mie.

* Zawsze dostosuj tempo swojego nadawania do tempa nadawania korespondenta. Odpowiadaj korespondentowi zawsze z tak± szybko¶ci±, jak± on nadaje CQ lub z jak± zg³osi³ siê na Twoje CQ. Je¶li chcesz pracowaæ w szybszym tempie, zaproponuj korespondentowi "pse QRQ".

* Nie nadawaj s³ów dwukrotnie, je¶li nie jest to konieczne; poczekaj, a¿ Twój korespondent Ciê o to poprosi. Tylko raport, QTH i imiê nale¿y powtarzaæ 2 lub 3 razy.

* Zwróæ uwagê, czy QSO przeprowadzone by³o na "Twojej" czêstotliwo¶ci. Je¶li nie, to do prowadzenia nastêpnej ³±czno¶ci wybierz inn±, woln± czêstotliwo¶æ. Zasada ta obowi±zuje tak¿e podczas zawodów.

* Po zakoñczeniu ³±czno¶ci na "Twojej" czêstotliwo¶ci nigdy nie wo³aj bezpo¶rednio po SK od razu CQ, lecz poczekaj chwilê i pos³uchaj, byæ mo¿e kto¶ pragnie nawi±zaæ z Tob± ³±czno¶æ.

* Raporty podawaj zawsze rzetelnie. Nie nale¿y siê sugerowaæ chwilowym dobrym odbiorem, lecz podaæ ¶redni± odbioru.

* Przed rozpoczêciem pracy b±d¼ przygotowany do podania stanu pogody, gdy¿ Twój korespondent mo¿e Ciê o to poprosiæ.

* Zaleca siê przeprowadzenie próby nadawania za pomoc± sztucznej anteny. Je¶li jest to mo¿liwe, nale¿y nadaæ "TEST" i w³asny znak wywo³awczy. W czasie ³±czno¶ci u¿ywaj wielu s³ów grzeczno¶ciowych, mi³ych, staraj siê z ³±czno¶ci uczyniæ mi³± rozmowê, wprowadziæ kole¿eñski nastrój.

* W ¿adnym przypadku nie wolno Ci siê zg³aszaæ na wywo³anie DX-owe, je¶li dla wo³aj±cego nie jeste¶ stacj± DX-ow±. * Nadawanie rozpocznij od ¶redniego poziomu mocy wyj¶ciowej, któr± w zale¿no¶ci od potrzeb mo¿na pó¼niej skorygowaæ.

* Bardzo chêtnie widziany jest do prowadzenia ³±czno¶ci poziom mocy wyj¶ciowej QRP (max. 5W), ¶wiadcz±cy o du¿ym zaanga¿owaniu operatorskim i technicznym.

UR5EQF_log
Oprogramowanie

Download programu UR5EQF_log

 

Strona WWW programu UR5EQF_log 

Admin - GG
Przetumacz stron

Aktualny czas
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Pogoda
Szukaj w eQSL
Enter

Ostatnie artykuy
WSJT
WSPR - Week Signal ...
PSK-31
Ultimate EPC - pier...
Ultimate 30 - pierw...
RSS - ¦wiat Radio
RSS - PZK
Anteny - schematy
i1wqr-Anteny